Adatkezelési tájékoztató

A Limewood Bt. (továbbiakban: „Adatkezelő”) ezúton tájékoztatja vevőit, illetve weboldala látogatóit (továbbiakban: Felhasználó(k)) adatvédelmi irányelveiről. A Felhasználó a  www.olivacity.hu weboldal látogatásával, illetve a webáruházon keresztüli extra szűz olíva olaj, olajbogyó és egyéb termékek vásárlással, ráutaló magatartással elfogadja az Limewood Bt. adatvédelmi irányelveit, és hozzájárul az adatkezelési módszeréhez.   

  I.        Az adatkezelő adatai, elérhetősége

 • Név: Limewood Bt. (Adatkezelő)

 • Székhely: 1173 Budapest, Kévekötő utca 76.

 • Adatkezeléssel megbízott személy: Süle Zsolt ügyvezető

 • E-mail-cím: olivecity pont budapest kukac gmail pont com

 • Telefonszám: 06-20-414-2051

  II.        Adatkezelés elve, jogszabályi környezet

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelés minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Az adatkezelő csak olyan személyes adatot kezelhet, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Személyes adat kezelhető, ha az érintett hozzájárult, vagy azt törvény, vagy helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen, vagy aránytalan költséggel járna.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

 • a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok:

 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)

 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Info. törvény);

 • 2013. évi V. törvény – Polgári Törvénykönyv (Ptk.)

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet à General Data Protection Regulation (GDPR)).

 III.        A kezelt adatok köre és célja

1. Főtevékenység kapcsán kezelt adatok:

Az adatkezelés célja, hogy az ÁSZF alapján nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez (továbbiakban: főtevékenység) feltétlenül szükséges adatok. Az adatkezelés célja ebben az esetben a megrendelések könnyítésére és teljesítésére irányul.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

Kezelt adatok köre:

A szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli a Felhasználó azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat: név, e-mail cím, lakcím, szállítási cím, ha eltér a lakcímtől, számlázási név, telefonszám, valamint céges vásárlás esetén a cégre vonatkozó adatok (pl.: adószám).

a szerződésből származó díjak számlázása céljából kezeli a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

a szolgáltatás nyújtása céljából kezeli azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

Adatkezelés időtartama: vásárlás esetén az Adatkezelő az adatokat törli a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követő 7 év elteltével, amennyiben valamelyik vonatkozó jogszabály másként nem rendelkezik.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: a kezelt adatokhoz az Adatkezelő minden alkalmazottja hozzáférhet a főtevékenység teljesítése során.

2. Webáruház látogatása során kezelt adatok

Az adatkezelés célja statisztikai adatok gyűjtése elemzése anonim módon a vásárlói szokások megismerése és jobb kiszolgálása érdekében.

Kezelt adatok köre:

A Webáruház látogatásával és használatával technikai jellegű információk kerülnek rögzítésre, úgy mint a Felhasználó IP címe, domain neve, a látogatás ideje. Amennyiben a technikai feltételek az Felhasználó részéről adottak, a gép operációs rendszerének típusa, verziószáma, a böngésző típusa, verziószáma, a böngészőben használt egyes kiegészítők megléte, a monitor felbontása, színmélysége, a hivatkozás, ahonnan az Felhasználó a Webáruházra érkezett is rögzítésre kerülnek. A Felhasználó böngészőjének azonosítása egy véletlenszerűen generált azonosító segítségével (sessionid) történik, ami az oldal elhagyását követően törlődik, személyes adatok nem kerülnek rögzítésre.

A Weboldal látogatásához nincs szükség személyes adatszolgáltatásra, az csak a III/1-es pontban leírt szerződés létrejöttekor kerül megadásra és tárolásra.

A látogatottsággal kapcsolatos technikai adatok maximálisan 1 évig kerülnek megőrzésre, ezt követően Adatkezelő aggregált formában, látogatottsági statisztikaként őrzi meg őket.

3. Kapcsolatfelvételhez használ adatok

Az adatkezelés célja személyes kapcsolatfelvétel a webáruház szolgáltatásaival/termékeivel kapcsolatban.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

Kezelt adatok köre:

 • Hírlevélre, ajánlatra, információs anyagra, tájékoztatóra, akciókról szóló értesítőre feliratkozás esetén személyes adatok megadása lehet szükséges, amit promóciós eseményeként eltérő lehet.

 • Kapcsolatfelvételi form használatakor a vezetéknév, keresztnév, e-mail-cím és opcionálisan telefonszám megadása szükséges. Egyéb adat megadása esetleges további információk miatt szükséges lehet, de egyedi előfordulású.

 • Telefonos kapcsolatfelvétel esetén a megadott adatok köre az ügy jellegétől függően változhat.

A pontban felsorolt adatok megőrzése a Felhasználói adattörlésének kéréséig történik.

Amennyiben a kapcsolatfelvétel panasz miatt történik az adatok legalább a panasz rendezésig nem kerülnek törlésre.

IV.        Adatkezelők köre

 1. Az adatokhoz az Adatkezelő megbízottjai, illetve tulajdonosai férhetnek hozzá.

 2. Megrendelés esetén a megrendelés teljesítése érdekében az Adatkezelő az adatokat átadhatja harmadik félnek a megrendelt termékek vevőhöz való eljuttatása érdekében. Az Adatkezelő alvállalkozója a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (GLS futárszolgálat) székhely: (2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.), mely a megrendeléseket kézbesíti. AZ adatkezelő kizárlak azon adatokat adja át, melyek feltétlenül szükséges az megrendelt termékek vevőhöz való eljutásához.

 3. Az Adatkezelő mindent elkövet annak érdekében, hogy illetéktelenek ne jussanak hozzá az általa kezel adatokhoz és a megteszi ennek érdekében a tőle elvárható maximimumot. Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat kizárólag jogszabály kötelező rendelkezése, illetve ezen alapuló hatósági kötelezés esetén adja át a hatóságok és/vagy harmadik fél részére.

V.        A felhasználó jogai, jogorvoslati lehetőségei

Az adatkezelés időtartama alatt a Felhasználónak joga van,

 • tájékoztatást kérni a róla nyilvántartott adatok köréről, forrásáról, céljáról jogalapjáról, időtartamáról. A tájékoztatást az Adatkezelő legkésőbb 30 napon belül köteles térítésmentesen megadni.

 • kérni adatainak helyesbítését,

 • a jogszabályi kivételektől eltekintve kérni adatainak törlését vagy zárolását. A törlést az Adatkezelő 10 munkanapon belül végrehajtja. A törlés alól kivételt képez a jogszabályban előírt szükséges adatkezelés. Amennyiben a törlés sértené a Felhasználói jogait zárolást is kérhet mindaddig, amíg fennáll az adatkezelés célja.

 • tiltakozhat az adatkezeléssel szemben.

A felhasználó a tájékoztatást, helyesbítést, törlést, zárolást tiltakozást az olivecity pont budapest kukac gmail pont com e-mailcímen kérheti.

A Felhasználó jogszabálysértés, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos nem megfelelő eljárás esetén Adatkezelővel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), vagy polgári bíróságon eljárást kezdeményezhet.

Az eljárás megindítása előtt célszerű az Adatkezelővel megkísérelni a jogsérelem orvoslását, egyeztetni az adatvédelem során felmerült problémáról.

A NAIH elérhetőségei:

 • Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

 • Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

 • Telefon: +36 (1) 391-1400

 • Fax: +36 (1) 391-1410

 • E-mail: [email protected]

 • URL: http://www.naih.hu

 

Hatályos 2018.12.02.